1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

- Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm của tổ chức Công đoàn.

- Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

- Nghiên cứu đề xuất với Chi ủy, Lãnh đạo khoa, Công đoàn trường về các hoạt động để xây dựng và phát triển Khoa, Trường.


Danh mục

Liên kết web